Kamienica przy ul. Roosevelta w Poznaniu

Zamierzeniem ekspertyzy była ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i elementów wykończenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w aspekcie możliwości przeprowadzenia jego remontu i dostosowania go do pierwotnej funkcji lub adaptowania go na cele hotelowe. Przeprowadzono badania makroskopowe stanu poszczególnych elementów budynku, na podstawie wykonanych odkrywek dokonano oceny stopnia zawilgocenia i zasolenia murów a także oceny jakościowo-wytrzymałościowej drewna użytego do konstrukcji. Przeprowadzone pomiary posłużyły do wykonania sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.